2345 Arquitectes

projectes

Rehabilitació integral d’un edifici plurifamiliar
Carrer Sant Ramon nº 6, Districte de Ciutat Vella, Barcelona
Foment de Ciutat Vella
1.249.744,29 €
Projecte 2012 - 2013 /
Execució 2013 - 2014
Roger Montoto i Manent
Rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges a Ciutat Vella
L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges entre mitgeres situat al casc antic de la ciutat de Barcelona. El bloc conté sis habitatges passants, dos per planta, i dos locals en planta baixa amb accés al pati posterior. Es mantenen les façanes originals, el pla de coberta i una part dels forjats, i s’introdueix un pati central descobert.

Tant la part de restauració com la d’obra nova es projecten a partir de criteris de sostenibilitat i seguint mètodes de construcció tradicionals, obtenint com a resultat una qualificació energètica nivell A.

El pati de llums, com element d’arquitectura tradicional comú en tot el teixit del casc antic de Barcelona, es dissenya com un element exterior descobert, aportador de ventilació creuada i de llum natural a totes les peces dels habitatges. Conté el nucli de comunicacions verticals i resol els passos d’instal•lacions.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat